• head_banner_01
  • head_banner_02

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“YASEN” awtoulag awtoulag datçigini, tehnologiki anyklaýyş enjamlaryny we awtoulag datçigi üçin çözgütleri çözmekde ýokary innowasiýa öndürijisi we paýlaýjysydyr.şol sanda: ABS datçikleri, Howa akymynyň datçigi, Krank miliniň datçigi ams Kamşaft datçigi, uckük awtoulag datçigi, EGR Valve.
Bütin dünýäde müşderilerimiz üçin ýönekeý, täsirli we täsirli çözgütleri hödürlemek düşünjesine bagyşlanan ösen bir korporasiýa. Awtoulag datçiginiň meselelerini kesgitlemekde 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan inersenerler topary we ökde satuw topary bilen 12 ýyldan gowrak wagt bäri işewürlik, Kompaniýanyň esasy hyzmatdaşlygy Hytaý OE bazary we daşary ýurtlardaky OEM, OES bazarydyr.

Biziň güýjümiz

“YASEN” kompaniýasynda 50-den gowrak işçi bar we 6 sany inersener bilen 2 sany topar döredilýär, datçikler ulgamy, awtomatiki önümçilik ussahanasy bolan garaşsyz barlaghanalara eýe bolan önümleri ösdürmäge we tehnologiki innowasiýalara hemişe uly üns berýär.
Önümleriň seriýallaşdyrylmagyna we modulirlenen ösüşine ünsi jemläp, ýöriteleşdirilen awtoulag datçigi R&D topary we tehniki topar döredildi.
Siziň bilen duşuşmaga we öz işiňizi ösdürmäge nädip kömek edip biljekdigimizi tüýs ýürekden umyt edýäris.Görüş: Hyzmatdaşlarymyz bilen üstünlikli gatnaşyk gurmak we Awtoulag AC böleklerini üpjün ediji hökmünde ilkinji saýlamagy isleýäris. Missiýa: Önümçilikde, hünärli müşderi hyzmatynda we innowasiýalarda bitewilik gymmatlyklaryna esaslanan toplumlaýyn Awtoulag AC Resursyny üpjün etmek. tehnologiýasynda.

50+

Işçiler

12+

Tejribe

6

Innerler

2

Topar döretmek

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

Döredilen ýyl:
2009-njy ýyl
Jemi işgärler:
11 ~ 50 adam
Hasaba alnan paýtagt: ABŞ-nyň 5 million dollary Iş görnüşi: Öndüriji
Ualyllyk çykyş bahasy: ABŞ-nyň 5 million dollary Jemi eksport girdejisi: Öndüriji
Eksport göterimi:
30% Esasy bazarlar: Öndüriji
Ortaça gurşun wagty
30 gün Eksport ygtyýarnamasynyň belgisi 3301606902
Töleg walýutasy:
ABŞ dollary, EUR
Tölegiň görnüşi:
T / T, PayPal, Western Union
Tölegiň görnüşi: awtoulag bölekleri, awtoulag datçikleri, ABS (tigir tizligi datçigi), MAF (köpçülikleýin howa akymynyň datçigi), Kislorod datçigi, NOX datçigi, MAP (Manifold mutlak basyş datçigi), CMP (Camshaft pozisiýa datçigi), CPS (Throttle pozisiýa datçigi), suw temperaturasynyň datçigi, Egr klapan.

about us