• head_banner_01
  • head_banner_02

LAND ROVER üçin ABS tigir tizligi datçigi, SSW100040

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS2205
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, MasterCard, Western Union, T / T, VISA
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

 

GARAŞYK Çep we HUKUK

LER ROWER FREELANDER

ABS dolandyryş paneli çyrasynyň artykmaçlyklary we zyýany
ABS ulagyňyzy diňe gury ýollarda däl, eýsem buzly ýollarda-da süýşüp barýan ýollarda çalt duralga getirmegi maksat edinýär.ABS bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglar arzan ätiýaçlandyryş çykdajylaryndan we has ýokary satuw bahasyndan peýdalanýarlar.Instiýaçlandyryjylar olary gujaklaýarlar we sarp edijiler tehnologiýa baha berýärler.
Başga bir tarapdan, ABS-iň birnäçe kemçilikleri bar.Mysal üçin, täze ulaga çykdajy goşýarlar we saklamak üçin gymmat.Her bir datçik kalibrlemeden çykmasa düzeltmek üçin ýüzlerçe dollar sarp edýär.Beýleki kemçilikler, käbir ýagdaýlarda tormozyň uzynlygyny öz içine alýar.Mundan başga-da, dykylmak gaty tormozlamak we ABS işjeňleşdirilmegi bilen bilelikde bolup, sürüjiniň ulag durmazdan ozal tormozy goýbermegine sebäp bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň