• head_banner_01
  • head_banner_02

Mersedes-Benz 1705400517 üçin ABS tigir tizligi datçigi

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS1370
OEM :
Elýeterli
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 ARYL
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

 

TERJIME EDIP BOLAN HUKUK

MERCEDES-BENZ SLK (1996/04 - 2004/04)

SÖIVGI HABARLARY
Ilki bilen, ABS bilen ulag sürýän bolsaňyz, howpsuzlyk tehnologiýasynyň bu görnüşiniň howpsuz sürmek endikleriniň ornuny tutmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Başgaça aýdylanda, ABS tormoz ulgamyňyz şertler üçin gaty çalt sürýän bolsaňyz, ýoldan süýşmegiňizden saklamaz.Elmydama hereket etmek we tormozlamak üçin özüňize ep-esli ýer beriň, hatda has ýokary tizlikde ýa-da ýoluň ýaramaz şertlerinde-de.
Ikinjiden, ABS bilen ulag süreniňizde, tormozy sokmaň - ABS eýýäm siziň üçin şeýle edýär.Tormoz pedalynda pulsasiýa duýarsyňyz we kapotyň aşagyndan üýşmek ýa-da üýşmek ýaly sesleri eşidersiňiz.Şeýle hem duýduryş çyralaryny görüp, duýduryş duýduryşyny eşidip bilersiňiz.Aljyrama, diňe tormoz pedalynda aýagyňy berk sakla.Tormoz aralygy gowulaşyp biler ýa-da bolmazlygy mümkin, ýöne rul we saklamak gözegçiligi ep-esli güýçlendiriler.
ABS tormoz ulgamyňyza öwrenişmegiň iň gowy usuly, ony boş awtoulag duralgasynda barlamakdyr.Şeýlelik bilen, ulgam işjeň wagty awtoulagyňyzyň nähili seslenýändigini we duýulýandygyny duýup bilersiňiz we özüňiziňki ýaly işiň ýerine ýetiriljekdigine ynanmagy öwrenip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň