• head_banner_01
  • head_banner_02

Erbet MAF datçiginiň alamatlary we çalyşmagy barada maslahatlar

Howa akymynyň datçigi (MAF) awtoulag dwigateliniň netijeli işlemegini üpjün edýär, sebäbi howa süzgüji bilen kabul ediş manifoldynyň arasynda ýerleşýär we howanyň temperaturasy, dykyzlygy we beýleki üýtgeýänleri barada dürli maglumatlary alyp bilýär.Şowsuz bolanda, aşakdaky 7 meselä üns bermeli.MAF datçigi Hytaý öndürijisi hökmünde, siz bilen paýlaşmaga şat.

 

look for a MAF sensor China manufacturer

 

Erbet MAF datçiginiň 7 alamaty

 

MAF duýgur birliginiň döwülmeginiň birnäçe görkezijileri bar, ýöne hemme alamatlar we alamatlar aslynda derrew görünmeýär:

 

Motoryň yşyklandyrylyşynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň:Netijelilik we zynjyryň diagnostika ýetmezçiligi kodlary MAF duýgur birligine gönüden-göni degişli bolup biler, emma gazy düzetmek we ýalňyş kodlar aslynda MAF datçigi bilen hem baglanyşyp biler.

 

Boş tizlik:Aslynda energiýanyň täsirli mukdary ýok bolsa, kynçylyksyz henizem tizligi ýerine ýetirmek kyn.MAF duýgur birligi bilen baglanyşykly kynçylyk bar bolsa, hereketlendiriji, esasanam işlemän, elbetde işlemezligi mümkin.

 

Istalňyşlyk tizligi:Roadolda ulalanda ýa-da geçip barýarka kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, ECM MAF datçigi aladasy sebäpli sanjymy çäklendirip biler.

 

Energyaramaz energiýa ykdysady ýagdaýy:MAF datçigi energiýanyň ykdysady ýagdaýyna täsir etmek üçin düýbünden işlemegi bes etmeli däl.ECM nädogry bolsa, aşa köp ýangyç goşulyp, gazyň ykdysady ýagdaýyna sebäp bolup biler.

 

Terslik ýa-da artmak:Tizlik ýa-da nawigasiýa wagtynda ikirjiňlenmegi ýa-da biynjalyk bolup biljek adaty bolmadyk energiýany duýup bilersiňiz.

 

Gara tüsse çilimleri:Käbir ýagdaýlarda ECM şeýle bir agyr bolup biler welin, gazdan tüsse çykýar.Şeýle hem katalitik öwrüjini aňsatlyk bilen ýükläp biler.

 

Başlamak kyn:Dwigatel işlemezden başlamak üçin has köp ýangyç gerek, ýöne MAF datçigiň görkezijisi gümürtik bolsa, ECM motory derrew işe girizmek üçin ýeterlik gaz bejergisini talap etmez.

 

Bu meseleler, elbetde, MAF datçigiňiziň kemçiligini görkezmeýär.Siňdiriş syzyşlary, howa süzgüçleriniň togtadylmagy, çäklendirilen gaz çykarylyşy, päsgelçilikli katalitik öwrüjiler ýa-da zeper ýeten sarp ediş turbalary bularyň hemmesi pes MAF datçiklerine öýkünip biler, şonuň üçin başda bu kynçylyklary bejermek üçin kabul ediş ulgamyny barlaň.

 

look for a MAF sensor China manufacturer

 

Badaramaz howa akymynyň datçigini nädip bejermeli

 

Howa kabul ediş bölümiňiz kadaly işleýän bolsa-da, kynçylyklar bar bolsa, tehnikalara eýermek üçin tagalla edip bilersiňiz:

 

Erguwujy serişdäni ulanyň.MAF datçiginiň ýörite arassalaýjysy islendik zäherlenmäni dolandyrmak ukybyna eýe bolup biler.

 

Tozany zyňyň.Asmanyň sarp ediş turbasyny üfläň we tozanlaryň ýoluň içine girmeginiň öňüni almak üçin täze asman süzgüçini guruň.

 

Ony çalyş.Bu iki hereket peýdasyz bolsa, ýönekeý howa akymynyň datçigini üýtgetmek adatça ýönekeýdir

 

Sürüjiniň öndürijilik meselesini ýüze çykarmak ýok etmek prosedurasydyr.Takyk lukmançylyk diagnozy we aňsat abatlaýyş hyzmatlary üçin ykrar edilen hakykatdanam gowy görkezijileri ýük awtoulagyňyz bilen deňeşdiriň.

 

Howa akymynyň datçigini çalyşyň

Bejeriş hyzmaty işlemeýän bolsa, ony öçürmeli.

 

Hytaýda professional MAF datçigini öndüriji tapyp bilersiňiz.ASASEN şeýle.Ony çalyşmak ýönekeý iş.Çykdajylary arzan.MAF duýgur bölümini üýtgedeniňizde, onuň dogry gurnalandygyna göz ýetiriň.

 

Maslahatlary dogry guruň

Başlamak üçin, awtoulagyňyza anyklaýyş çeşmesini goşuň.

Işleýän awtoulagyňyzyň dogry ýasalyşyny, dizaýnyny, ýylyny we motor koduny saýlaň.Erroralňyşlyk kodlaryny ýazyň, şeýle hem MAF datçigi üçin onlaýn ýazgy görkezmelerini gözden geçiriň.Ondan soň diagnostika programma üpjünçiliginden çykyň we ot almagy öçüriň.

 

Şeýle hem enjamlary, ýerleri we simleri barlamaly bolarsyňyz.Osiloskopy birikdiriň.Iň gowusy, elektrik simleriniň izolýasiýasyna girmegini bes etmek we geljekde sim aladasyna sebäp bolmak üçin bökdençlikden peýdalanmak gerek.Okamak üçin elýeterli düwürtikleri gysyp alyň we stiline üns beriň.

 

MAF duýgur bölüminiň ýalňyşdygy hakykatdanam anyklanandan soň, ony üýtgetmeli bolarsyňyz.Porty we soňra berkidiji nurbatlary aýryň.Ondan soň, datçigi korpusyndan aýyryň.

 

Plastiki häsiýetde bölünişigiň ýokdugyna göz ýetirmek üçin akym silindrini barlaň.Aslynda bar bolsa, hökman diňe enjamy däl-de, tutuş enjamy çalyşmaly bolarsyňyz.Eger akym turbasy hakykatdanam ýarylmaýan bolsa, onda datçigiň zondyny diňe çalşyp bilersiňiz.

 

Sensor adapterini dolandyrmak hakykatdanam möhümdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Hiç haçan elektronika degmäň, sebäbi bu datçigiň zondyny ýok edip biler.

 

Täze duýgur birlik zynjyryny aýlanyş turbasyna üns bilen süýşüriň, şonda berkitmeleri berkidiň we adapteri çalşyň.

 

Kesel anyklaýyş bukjasyny täzeden birikdiriň we näsazlyk kodlaryny (görnüşlerini) pozuň.Motory işlediň, şeýle hem täze geleňsizlik kodlarynyň islendik görnüşine täzeden serediň.Kesel anyklaýyş programma üpjünçiligini goýuň we ot almagy öçüriň.Iň soňunda, synag motorynyň çyrasynyň hakykatdanam aýrylandygyny barlaň, şol wagt synag işini ýerine ýetiriň.

 

MAF datçigini, şeýle hem AUDI howa akymynyň datçigini, krank mili datçigini G EGR klapany, kamsaft datçigini, ýük awtoulagynyň datçigini we ş.m. satyn almak üçin YASEN-e hoş geldiňiz.Bize jaň ediň we pikiriňizi aýdyň (+ 86-15868796452).

 

 


Iş wagty: Noýabr-24-2021