• head_banner_01
 • head_banner_02

Habarlar

 • NOx datçiginiň tanyşdyrylyşy

  N0x datçigi, bejeriş ulgamynda iň möhüm komponentleriň biridir.Dwigateliň işleýşi wagtynda, N0x zyňylyşynyň kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin hereketlendirijiniň işleýiş turbasynyň gaz gazyndaky N0x konsentrasiýasy yzygiderli kesgitlenýär.N0x s ...
  Koprak oka
 • Erbet awtoulagyň gysylmagy bilen näme problema bar?

  Erbet zarba ulagyň peýda bolmagyna sebäp bolar: 1. Dwigateliň işsiz tizligi durnuksyz, işsiz tizlik yzygiderli peselmeýär we hereketlendirijini işletmek kyn, esasanam sowuk başlamak kyn;2. Motoryň boş tizligi ýok;3. Dwigateliň güýji ýeterlik däl, tizlenmäniň pes ýerine ýetirijisi ...
  Koprak oka
 • car air flow sensor

  awtoulag howa akymynyň datçigi

  Bu gün, howa akymynyň datçiginiň esasy ýörelgesi we gözleg usuly barada gürleşeliň.Howa süzgüç elementi bilen silindre girýän howanyň mukdaryny ölçemek üçin, soňra kabul ediş portunyň maglumat signalyny öwürmek üçin howa süzgüç elementi bilen awtoulagyň gazma klapanynyň arasynda oturdylýar ...
  Koprak oka
 • 24 Truck Sensor Post-Processing Failures

  24 uckük awtoulag datçigi gaýtadan işlemegiň şowsuzlygy

  1. Howa giriş ①ON dişli iş basyşynyň we temperatura datçiginiň ýok edilmegi, awtoulag dwigateliniň ýalňyş çyrasy hemişe ýakylýar;Slowlyag ýuwaş-ýuwaşdan üpjün edilende, çykýan turbadan azajyk gara tüsse çykýar we gaz turbasyndan köp tüsse çykýar;Car Maşyn ...
  Koprak oka
 • Awtoulagyň kislorod datçiginiň funksiýasy we kesgitleme usuly, kislorod datçigine nädip baha bermelidigi

  Awtoulag kislorod datçiginiň roly Awtoulaglarda adatça iki kislorod datçigi, öňdäki kislorod datçigi we yzky kislorod datçigi bar.Öňki kislorod datçigi, adatça, işleýiş manifoldyna we yzky kislorod datçigi üç taraplaýyn katalitik öwrüjiniň arkasyna oturdylýar.Olarda degişli rollar ...
  Koprak oka
 • Don’t let ice and snow “cover” the car’s ABS sensor

  Buzyň we garyň awtoulagyň ABS datçigini “ýapmagyna” ýol bermäň

  Häzirki wagtda awtoulag howa ýassygy, ABS (gulplama garşy tormoz ulgamy) we beýleki howpsuzlyk enjamlary awtoulaglaryň köpüsinde adaty enjamlara öwrüldi.Bu aýrylmaz howpsuzlyk enjamy, müşderiler üçin awtoulag saýlamagyň esasy faktoryna öwrüldi.Youöne bilýärsiňizmi, bu howpsuzlyk enjamy hem owadan we seresap bolmaly ...
  Koprak oka
 • Garynjanyň roly

  Gazykly klapan (gazma bedeni hem diýilýär) köplenç hapa bolup, arassalamak usuly jitter we ýag sarp etmek üçin ulanylýar.Gazyk klapanyň köp funksiýalary bar, esasan aşakdaky taraplarda: 1. Çaltlaşdyrmak ýa-da tizleşdirmek arkaly güýji artdyrmak;2. Howa kabul ediş funksiýasyny düzediň ...
  Koprak oka
 • How to measure the air flow rate

  Howa akymynyň tizligini nädip ölçemeli

  Howa akymynyň tizligi Sensen şowsuzlyk birleşiginiň döredilmegi we ösüşi Tekstdäki jikme-jik maglumat.1) Dwigatel işleýän wagtynda howa akymynyň tizligi datçigi ulanylýar.Şowsuzlygyň ýitmegi, howa akymynyň tizliginiň ýüze çykmagy, datçigiň signal ýalňyşlygy, ýalňyşlyk.Nebit dolandyryş ulgamynyň manipulýasiýasy, s ...
  Koprak oka
 • Köpçülikleýin howa akymynyň datçikleri barada azajyk bilim

  Awtoulagyňyzyň köpçülikleýin howa akymy datçigi hapalananda näme bolýar?Jogap: Belki, muny duýman bilersiňiz, ýöne awtoulagyňyzyň hereketlendirijisi takmynan ýa-da birden duranda, muny ilkinji gezek başdan geçiren bolmagyňyz mümkin.Hapalanan köpçülikleýin howa akymy datçigi nädogry howa akymyny iberer ...
  Koprak oka
 • Awtoulag gabyny arassalamak üçin näçe wagt gerek

  Awtoulag eýeleriniň köpüsi awtoulagyň siňdiriji klapan korpusy bilen tanyş.Simpleönekeý sözler bilen aýdanymyzda, tizlendirijä basanymyzda, gazma klapanyna gözegçilik edýäris.Awtoulagdaky ulgam, gazma klapanynyň açylmagynyň we ýapylmagynyň aýratyn derejesini hasaplar.Näçe ýangyç ...
  Koprak oka
 • ABS SENSOR ÖNÜMLERINIET Maglumatlary

  ABS datçigi näme edýär?Gulpdan goraýan tormoz ulgamy, tigiriň tizligine gözegçilik etmek üçin ABS ýa-da tigir tizligi datçigini ulanýar, soňra bu maglumatlary ABS kompýuterine iberýär.Gyssagly ýagdaý ýüze çykan halatynda ABS kompýuter bu maglumatlaryň öňüni almak üçin ulanar ...
  Koprak oka
 • ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ABS

  ABS-nyň artykmaçlyklary we zyýanlary

  ABS ulagyňyzy diňe gury ýollarda däl, eýsem buzly ýollary hem goşmak bilen çalt duralga getirmegi maksat edinýär.ABS bilen enjamlaşdyrylan awtoulaglar arzan ätiýaçlandyryş çykdajylaryndan we gaýtadan satuw bahasyndan peýdalanýarlar.Instiýaçlandyrýanlar olary gujaklaýarlar we sarp edijiler tehnologiýa baha berýärler.Beýleki tarapdan, ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4