• head_banner_01
  • head_banner_02

CHEVROLET / FORD üçin ABS tigir tizligi datçigi, 23251376

Gysga düşündiriş:

Haryt kody :
YS-ABS1650
OEM :
Ret et
Mysal:
Elýeterli
Töleg:
PayPal, Beýleki, VISA, MasterCard, Western Union, T / T.
Gelip çykan ýeri :
Hytaý
Üpjünçilik ukyby :
Aýda 50000 bölek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler
  • Kepillik
    1 EYAR
Ippingük daşama tölegi
Ippingük daşama tölegi

 

CHEVROLET / FORD üçin ABS tigir tizligi datçigi, 23251376

ABS Tormoz ulgamynyň düşündirişi
Hatda ABS tormoz ulgamy bilen hem elmydama jogapkärçilikli sürüň we özüňize “Maneuver” -e köp otag beriň Adatça, gowy gury ýoluň üstünde, tormozdaky sürtülme mukdary tekerler bilen sürtülme mukdaryndan utananda optimal tormoz bolýar. ýol.Şeýle-de bolsa, süýşýän ýolda tekerler bilen ýoluň arasynda sürtülme has az bolýar, bu bolsa tormozda beýle sürtülmäni ulanyp bilmejekdigiňizi aňladýar.
Çalt durmaly bolsaňyz, bu mesele bolup biler.Tormozdaky sürtülme tekerleriňkiden ýokary bolany üçin, ähli çekiş we rul güýjüňizi ýitireniňizde awtoulagyňyzy skidka saljak tormozlary çalt gulplap bilersiňiz.Şonuň üçin size elmydama “tormozlary sokmagy” öwretdiler, ýöne gulplanmazlygy üçin, ýöne adyndan görnüşi ýaly, gulplama garşy tormoz ulgamy tormozlaryňyzy gulplamaýar.
Tigir tizliginiň datçiklerini (WSS) ulanyp, kontrolleýjiniň anti-gulp tormozy (CAB) ýa-da ABS kontrolleýeri tigir tizligine gözegçilik edýär.Tormozlaýarka, CAB tigiriň gysga wagtda saklanýandygyny anyklasa, tigiriň gulplanmazlygy we çekilmezligi üçin tormoz basyşyny sähelçe boşadýar.Käbir ABS ulgamlary tormozlary sekuntda 15 gezek urup bilýär.Netijede, tormozlar gulplanmaýar we tekerler ygtybarly hereket etmek ýa-da durmak üçin zerur gözegçiligi berip, ýol bilen çekiş saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň