• head_banner_01
  • head_banner_02

Kamsa datçiginiň awtoulagyň howpsuzlygyna täsiri nähili?

Lomaý lomaý datçigi lomaý satýan öňdebaryjy üpjün edijilerden biri, kamera datçiginiň awtoulagda howpsuzlygyny görkezmek üçin aşakdaky soraglardan başlaýarys.

 

wholesale camshaft sensor

 

Kameranyň datçigi näme edýär?

Kamsa, awtoulagyň klapanynyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmäge kömek edýär.Dört basgançakly hereketlendirijide kameriň tizligi krank miliniň ýarysyna deň bolsa-da (iki basgançakly hereketlendirijide, kameranyň tizligi krank miline deňdir), ýöne adatça onuň tizligi henizem gaty ýokary we ol köp tork götermeli.

 

Erbet kamera datçigi bilen sürmek ygtybarlymy?

Ygtybarly, ýöne motoryňyza täsir eder we başlangyç işinde krank miliniň tersine öwrülmegine sebäp bolar.Maşynyň işlemegi durnuksyz we sarsgyn çynlakaý.Awtoulagyň silindr şowsuzlygyna meňzeýär, awtoulagyň tizlenmesi gowşak, ýangyç harçlanyşy ýokary, gaz çykarylyşy standartdan ýokary we gaz turbasy ýakymsyz gara tüsse çykarar.

 

Kameranyň datçigi erbetleşende näme bolýar?

Aşakdakylar bilen bolar:

 

1. Ot almagyň şowsuzlygy:kamsa pozisiýasynyň datçigi ot almagyň yzygiderliligini kesgitläp biler.Eger döwülse, ot almagyň näsazlygyna sebäp bolar we hereketlendirijini işletmek aňsat däl;

 

2. Motoryň gowşaklygy:kamsa pozisiýasynyň datçigi döwülenden soň, ECU kameranyň pozisiýasynyň üýtgemesini kesgitläp bilmeýär we ýakyndan çykýan ulgamyň kabul edilmegine we işleýiş mukdaryna täsir edip, hereketlendirijiniň işleýşine täsir edýän kameranyň ýagdaýynyň üýtgemegini dogry kesgitläp bilmeýär;

 

3. Fuelangyjyň sarp edilişiniň ýokarlanmagy:kameranyň pozisiýasynyň datçigi döwüldi we kompýuter ýangyjyň tertibinden pürkýär!Bu ýangyjyň sarp edilmegine, ulagyň gowşaklygyna we tizligiň kesilmegine sebäp bolýar.

 

Erbet kameranyň görnüşi nähili?

Dwigatel işleýän wagty bu hili ses öndürilýär.Bu ritmiki we sarsdyrylan metal kakylýan ses.Işsiz tizlik ýa-da işsiz tizlik birneme ýokary bolsa, her kameranyň podşipnikinde barlanyňyzda ses has aýdyň bolýar.

 

Kameranyň adaty bolmadyk sesiniň sebäpleri

1. Kamsa bilen onuň gyrymsylygynyň arasyndaky gabat gelýän arassalama uly.

2. Kameranyň gyrymsylygy aýlanýar.

3. Kamsa egildi we deformasiýa edildi.

4. Kameranyň eksenel arassalanylyşy gaty uly.

5. Düwürtükli garyndy garyndysy ýanýar ýa-da ýykylýar.

 

Barlag we höküm

1. Ses çykýan bölegi kameranyň gyrasynda we gazyk ýuwaş-ýuwaşdan üýtgedilýär.Işlän wagtyňyz ses düşnükli we ses orta tizlikde aýdyň bolýar.Ses bulaşyk ýa-da gowşap ýa-da ýokary tizlikde ýitip gidende, kameranyň adaty bolmadyk sesi bolup biler;

 

2. Vananyň kamerasynyň gapagyny aýryň, demir çybyk bilen kamerany basyň we sesiň üýtgemeginiň bardygyny diňläň.Sesiň islendik üýtgemegi, kamsa sesidir;

 

3. Silindriň her podşipnikiniň töweregine degmek üçin demir çybykdan ýa-da stetoskopdan peýdalanyň.Güýçli ses we yrgyldy bar bolsa, journalurnalyň ses çykarýandygyny öňünden kesgitläp bolýar.

 

Kameranyň datçigini çalyşmak näçeräk?

Aslynda bu size kän çykdajy etmez.Döwülen ulaglaryňyzyň sanyna, awtoulag markasyna, kamsa datçiginiň hiline we öndürijilerine baglylykda alwasys...Bularyň hemmesi bahalara täsir edýän möhüm faktorlar.

Goşmaça bilimler: Näme üçin kameranyň ýumurtga görnüşi?

Eggumurtga şekilli dizaýnyň maksady silindriň ýeterlik kabul edilmegini we tükenmegini üpjün etmekdir.Mundan başga-da, hereketlendirijiniň berkligini we işleýşiniň tekizligini göz öňünde tutup, açylyş we ýapylyş hereketinde tizlenme we tizlenme prosesi sebäpli klapan kän bir täsir etmeli däldir, ýogsam bu klapanyň könelmegine, sesiň ýokarlanmagyna ýa-da ýokarlanmagyna sebäp bolar beýleki çynlakaý netijeler.

 

LEXUS Auto Camshaft sensors

 

Ahyrynda

Kameranyň datçiklerini satýarys we müşderilere ýokary hilli LEXUS Auto Camshaft datçikleri bilen üpjün edýäris.“Lexus” -yňyza laýyk kamera datçigini gözleýän bolsaňyz,kamsa datçiklerimiz arkaly syýahatyňyzy aňsatlaşdyrarys diýip umyt edýäris.

 

 


Iş wagty: Noýabr-24-2021